Einleitung

Nákup modernej technológie na výrobu práškovej a vláknitej celulózy

PROFESIONÁLNA SERVISNÁ, s. r. o. informuje verejnosť, že v období v priebehu rokov 2014-2015 (začiatok realizácie aktivít projektu - 12/2014, ukončenie realizácie aktivít projektu - 08/2015) realizovala projekt s názvom Nákup modernej technológie na výrobu práškovej a vláknitej celulózy. Tento projekt bol realizovaný s podporou Európskej Únie, Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Riadiacim orgánom zodpovedným za riadenie operačného programu bolo Ministerstvo hospodárstva SR, v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu boli vo výške 3 155 000,- EUR, nenávratný finančný príspevok predstavoval 1 577 500,- EUR.

Projekt bol realizovaný vo výrobných priestoroch spoločnosti: Hencovská 2073, 093 02 Hencovce. Cieľom projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti PROFESIONÁLNA SERVISNÁ, s. r. o. zavedením inovatívnych a vyspelých technológií, strojov, prístrojov a zariadení zameraných na zvýšenie efektivity využitia materiálov a energií. Projekt pozostával z nákupu modernej technológie na výrobu práškovej a vláknitej celulózy a to – nákup mechanického drviča s príslušenstvom, nákup nožového mlyna s príslušenstvom, nákup lisovacieho a baliaceho zariadenia s príslušenstvom a nákup navažovacieho baliaceho zariadenia s príslušenstvom.

Výstupom projektu je moderná technologická základňa a výroba produktov s vysokou pridanou hodnotou. Realizáciou projektového zámeru sa vytvorilo 32 nových pracovných miest. Pričom 2 vytvorené nové pracovné miesta sú obsadené príslušníkmi MRK a 11 nových pracovných miest občanmi vo veku 15-29 rokov.

Sídlo prijímateľa: Hencovská 2073, 093 02 Hencovce, Slovenská republika.

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:

Kontaktieren Sie uns