Einleitung

Projekt odborného rozvoja a adaptability pracovníkov spoločnosti BUKÓZA HOLDING, a.s.

Spoločnosť BUKÓZA HOLDING, a.s. úspešne implementovala projekt s názvom, Projekt odborného rozvoja a adaptability pracovníkov spoločnosti BUKÓZA HOLDING, a.s., ktorý bol financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ, konkrétne z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. V rámci projektu boli v období od 01.07.2010 do 29.02.2012 realizované vzdelávacie aktivity, ktorých hlavným cieľom bolo zvýšenie kvality ľudských zdrojov prostredníctvom kvalitného systému vzdelávania.

 

Vzdelávacie aktivity boli zameraná na 4 hlavné okruhy:

Jazykové zručnosti

Anglický a nemecký jazyk. Cieľom aktivity je zlepšiť jazykové zručnosti zamestnancov a vytvorenie praktickej slovnej zásoby s dôrazom na vybudovanie komunikačných schopností zamestnancov firmy.

Rozvoj potenciálu manažéra

Kurz zameraný na komplexný rozvoj manažéra. Pozostáva z viacerých kurzov: Obchodné zručnosti, Projektový manažment, Základy manažmentu, Výrobný manažment, Manažment rizika, a pod. 

Komplexný rozvoj osobnosti

Systém komplexného rozvoja osobnosti určený pre vrcholový a stredný manažment a technikov, kde jednotlivými aktivitami zlepšia svoje komunikačné a prezentačné schopnosti. 

IKT zručnosti

Počítačové vzdelávanie – ECDL. Kurz ponúka všetkých 7 modulov. Kurzom v oblasti výpočtovej techniky sa zamestnanci pripravili na dosiahnutie úrovne certifikátu ECDL.

V rámci projektu bolo úspešne vyškolených celkovo 142 osôb, z toho 97 mužov a 45 žien. Náklady na realizáciu daného projektu boli na úrovni 725 045,14 Eur.

Kontaktieren Sie uns