Úvodná stránka Tepelné hospodárstvo

Cena tepla

Od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017:

  • Variabilná zložka maximálnej ceny tepla pre domácnosť, okrem domácnosti (NP): 0,0406 €/kWh*
  • Fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom: 130,2683 €/kWh*

 *Uvedené ceny sú bez DPH

 

SPÔSOB URČENIA CIEN TEPLA

Teplo – tovar podliehajúci cenovej regulácii

Rozsah cenovej regulácie tepla a spôsob jej vykonania sa riadi vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 222/2013.

Cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky tepla sa vykonáva určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny tepla.

Maximálna cena tepla sa skladá z maximálnej variabilnej zložky ceny tepla a maximálnej fixnej zložky ceny tepla s primeraným ziskom.

Variabilná zložka ceny tepla sa fakturuje na základe skutočne odobratého tepla, ktoré sa zistí odpisom určených meradiel každý prvý pracovný deň v nasledujúcom kalendárnom mesiaci. Variabilná zložka sa účtuje mesačne a predstavuje: skutočne odobraté teplo (v kWh) x jednotková cena variabilnej zložky za kWh stanovená ÚRSO-m.

Fixná zložka ceny tepla sa vypočíítava za predchádzajúce obdobie. Fakturuje sa odberateľom na základe skutočne spotrebovaného tepla. Fixná zložka maximálnej ceny tepla sa odvodzuje od novej veličiny - regulačného príkonu. Regulačný príkon je podielom skutočne dodaného množstva tepla, osobitne aj pre teplo v teplej úžitkovej vode, v kWh v roku t-2 do odberného zariadenia a počtu hodín 5300 (5300 hod. určil ÚRSO ako záväzné číslo).

Kontaktujte nás