Úvodná stránka Tepelné hospodárstvo

Reklamácie

Pretože na dodávke ÚK a TÚV sa podieľa aj vnútorný rozvod objektu, je dôležité poznať aj vnútorné rozvody objektu, lebo stav ÚK a TÚV v mieste odberu nemusí byť identický so stavom na päte domu. Z tohto dôvodu je nutné najprv volať správcu daného objektu, ktorý preverí vnútorné rozvody a až potom kontaktovať dispečing našej spoločnosti.

Nedostatky v kvalite dodávaného tepla na ÚK a dodávanej TÚV odberateľ alebo ním poverená osoba písomne ohlási dodávateľovi nedostatky v kvalite dodávaného tepla na ÚK alebo dodávanej TÚV.

Hlásenie nedostatku musí obsahovať ulicu, číslo domu, vchod, poschodie a rozsah nedostatku.

Dodávateľ zabezpečí po obdržaní nahlásenia nedostatku fyzickú kontrolu a o skutkovom stave spíše zápis, ktorý svojim podpisom potvrdí odberateľ.

V zápise sa skonštatuje oprávnenosť resp. neoprávnenosť reklamácie. V prípade, že závada je na strane dodávateľa, dodávateľ túto závadu podľa možnosti odstráni okamžite, resp. dohodne písomne s odberateľom termín jej odstránenia.

Nedostatky dodávky zapríčinené chybou v rozvodoch tepla v objekte odberateľa, resp. nevyregulovaním rozvodom tepla v objekte odberateľa nie sú vadami dodávky z dôvodov na strane dodávateľa.

Predpokladom povinnosti dodávateľa poskytnúť primeranú zľavu za nekvalitnú dodávku tepla na vykurovanie a TÚV je, že odberateľ na nedostatky upozorní dodávateľa písomne najneskôr do 24 hodín od ich vzniku a zo zápisu z riešenia sťažnosti jednoznačne vyplýva, že nedostatky v dodávke tepla a TÚV boli zapríčinené dodávateľom tepla.

Kontaktujte nás