Úvod

Žiadosť o prijatie do zamestnania

Identifikačné údaje
Kontaktná adresa
Kontakt
Vzdelanie
Iné znalosti
Jazyky
Prax
Prax v BUKÓZA HOLDING, a.s.
Ostatné informácie
so spracúvaním a evidenciou mojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do pracovného pomeru (prihlášky na výberové konanie) pre účely zaradenia do databázy uchádzačov/uchádzačiek o zamestnanie SKUPINY SPOLOČNOSTÍ BUKÓZA HOLDING Súhlas poskytujem dobrovoľne na dobu dvoch rokov, pričom som si vedomý/á, že ho môžem kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailovej adresy: personalne@bukoza.sk alebo prostredníctvom písomnej žiadosti doručenej na adresu: BUKÓZA HOLDING, a.s. Personálne oddelenie, Hencovská 2073, 093 02 Hencovce.
Zároveň prehlasujem, že som bol/a poučený/á o svojich právach vyplývajúcich z nariadenia EÚ č. 679/2016 (články 15 až 23): právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. V súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov a uplatňovaním práv na ochranu osobných údajov možno kontaktovať zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@bukoza.sk. Bol som informovaný/á o práve podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. +421 /2/ 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Kontaktujte nás