Úvod

Etický kódex

SKUPINA SPOLOČNOSTÍ BUKÓZA HOLDING (ďalej SSBH) sa zaväzuje uskutočňovať všetky svoje podnikateľské aktivity a činnosti zákonným a etickým spôsobom. Zákonne a etické konanie a správanie na všetkých úrovniach SSBH je nevyhnutné z dôvodu nášho príspevku k celkovému prospechu SSBH. Dobré meno SSBH je synergickým efektom viacerých faktorov a reálnou cennou obchodnou hodnotou. K jej upevňovaniu a rozvoju prispievame všetci implementáciou maximálne možnej vlastnej osobnej etiky do akéhokoľvek konania, správania a aktivít v rámci portfólia SSBH. Tento spoločný záväzok správať sa morálnym a zákonným spôsobom sa musí plniť bez výhrad. Každý z nás je povinný podporovať morálne a zákonné správanie sa. Každý z nás je povinný podporovať snahu a úsilie o morálne a zákonné správanie sa v rámci každodenného výkonu svojej práce. Všetci spoločne sme zodpovední za udržanie a ďalší rozvoj dobrého mena SSBH.

Kódex etického správania SSBH (ďalej len Kódex) vyjadruje vôľu spoločnosti realizovať podnikateľské činnosti a aktivity v súlade so všetkými právnymi predpismi SR a najvyšším štandardom podnikateľskej morálky. SSBH orientuje svoje snahu na oboznámenie všetkých svojich zamestnancov s týmito požiadavkami charakteru zákonného a etického. Kódex je záväzný pre všetkých zamestnancov , ktorí sú zamestnaní v SSBH na plný alebo čiastočný pracovný úväzok. Pre všetkých zamestnancov sú okrem tohto Kódexu záväzné všetky ostatné interné predpisy, princípy, postupy, ustanovenia, smernice, Pracovný poriadok a ostatné normy implementované v SSBH. Porušenie predpisov má za následok adekvátne disciplinárne konanie, vrátane možnosti skončenia pracovného pomeru. Zvlášť závažné prípady môžu byť dané do pozornosti orgánom činným v trestnom konaní.

SSBH vyžaduje plnenie pracovných povinností všetkých zamestnancov v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi a zároveň najvyššími princípmi podnikateľskej morálky. Všetci zamestnanci musia poznať a dodržiavať určité zásady správania sa na pracovisku. Aby všetky tieto požiadavky boli správne pochopené, najdôležitejšie zásady vzťahujúce sa na práva a povinnosti zamestnancov sú ďalej vysvetlené. V prípade netransparentnosti niektorého z ustanovení Kódexu z pohľadu zamestnanca sa doporučuje postupovať v súlade s ustanoveniami časti IV. „Právne poradenstvo“. Všetci zamestnanci sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto Kódexu a súvisiace predpisy.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Najdôležitejší význam v rámci SSBH majú zásady bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých zamestnancov. Princípy pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov SSBH boli vydané a implementované v súlade s právom Slovenskej republiky. Všetci zamestnanci SSBH sú oboznámení s platnými predpismi a absolvujú príslušné školenia v oblasti požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zabezpečených SSBH. Každý zamestnanec je povinný v prospech všetkých ostatných zamestnancov a v záujme seba samého sa oboznamovať a dodržiavať všetky platné predpisy v tejto oblasti. Zamestnanci nesmú požívať, prechovávať a prenášať alkoholické nápoje a iné omamné látky a psychotropné látky na pracoviskách SSBH v pracovnom čase a tiež mimo týchto pracovísk v ich pracovnom čase. Zamestnanci nesmú nastupovať pod ich vplyvom do práce.

DISKRIMINÁCIA

Spoločnosť netoleruje akékoľvek prejavy diskriminácie. Zakazuje sa používať neslušné a urážlivé výrazy vo vzťahu k rase, národnosti, náboženstvu, politickému presvedčeniu, pohlaviu, sexuálnej orientácii, farbe pleti, fyzickej a mentálnej dispozícii, pôvodu, veku, počtu odpracovaných rokov, invalidite alebo politickému presvedčeniu. Je zakázané zamestnancom na pracovisku rozširovať, vystavovať, alebo odosielať akékoľvek písomné alebo grafické materiály podporujúce nenávisť a nepriateľstvo voči jednotlivcovi alebo skupine z dôvodu rasy, náboženstva, farby pleti, pohlavia, národnosti, veku, počtu odpracovaných rokov, invalidity alebo politického presvedčenia. Tiež je zakázané vyvíjať aktivity a činnosti, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom poškodzovať iného zamestnanca, zákazníka, dodávateľa, zhotoviteľa, resp. obchodného partnera.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ochrana životného prostredia a dodržiavanie všetkých platných predpisov a regulatívov súvisiacich s pracovným zaradením je požadované od všetkých zamestnancov. Ak má práca zamestnanca nepriaznivé vplyvy na životné prostredie, je zamestnanec povinný oboznámiť sa s nimi a vykonávať prácu spôsobom neškodiacim životnému prostrediu, pokiaľ je to možné. Je vhodné adresovať útvaru životného prostredia v SSBH otázky, problémy a návrhy týkajúce sa problematiky ochrany životného prostredia.

OCHRANA HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Ochrana hospodárskej súťaže zabezpečuje medzi jednotlivými konkurentmi na trhu slobodnú súťaž a je definovaná predpismi. Všetky praktiky, ktoré akýmkoľvek spôsobom bránia rozvoju zdravého podnikateľského prostredia, sú zakázané. Zamestnanci sú povinní byť ostražitými, aby zabránili čo i len náznakom takéhoto správania. Dohodnutie cien výrobkov, uplatňovanie rozdielnych obchodných podmienok voči jednotlivým zákazníkom, rozdelenie trhov, výroby alebo zdrojov zásobovania, skupinové bojkotovanie alebo odmietanie obchodovať – toto sú príklady možného porušenia predpisov na ochranu hospodárskej súťaže. Spoločnosť môže byť vystavená zodpovednosti občiansko-právnej, obchodno-právnej a zodpovednosti podľa správneho práva v prípade porušenia predpisov na ochranu hospodárskej súťaže . Zamestnanec sa nesmie zapájať do žiadnych takýchto aktivít a činností, musí zabrániť čo i len náznaku možného porušenia predpisov na ochranu hospodárskej súťaže. Zamestnanci zodpovední za predaj a marketing, zamestnanci zúčastňujúci sa stretnutí a rokovaní obchodných združení (napr. CEPI, atď ...) alebo priemyselných komôr (SOPK), by si mali uvedomiť tieto povinnosti vyplývajúce z predpisov na ochranu hospodárskej súťaže. Ak pred výkonom akejkoľvek činnosti bude mať zamestnanec pochybnosť, môže požiadať o odborné stanovisko úsek riaditeľa pre PV a ĽZ spoločnosti BUKÓZA HOLDING, a.s.

EFEKTÍVNE VYUŽÍVANIE MAJETKU SSBH, JEHO OCHRANA, FÉROVÉ JEDNANIE, PODVODNÉ A NEKALÉ POSTUPY

Chrániť majetok SSBH musia všetci zamestnanci, pričom sú povinní zabezpečiť jeho efektívne využívanie. V súlade s princípmi SSBH musí byť všetok majetok využívaný na legitímne obchodné účely. Zamestnanci sa nesmú zúčastňovať na žiadnych podvodných aktivitách zahŕňajúcich SSBH, jej zákazníkov, dodávateľov, obchodných partnerov alebo kohokoľvek iného, kto je v obchodnom vzťahu s SSBH. Každý zamestnanec jedná so zákazníkmi, dodávateľmi, konkurenciou SSBH a inými zamestnancami férovo. Žiaden zamestnanec nesmie využívať iného zamestnanca formou manipulácie, ignorovania, zneužívania obchodných a dôverných informácií, prekrúcania dôležitých faktov alebo akýmikoľvek inými postupmi neférového jednania. Zamestnanci sú povinní vykonávať svoje pracovné povinnosti tak, aby meno a reputácia SSBH v oblasti etického správania nebola spochybnená . Zamestnanci sú povinní využívať ,,systém štyroch očí “ všade tam, kde je predpoklad potreby internej kontroly. Zamestnanci sú povinní tento postup využívať i pri všetkých pracovných stretnutiach, jednaniach a rokovaniach s existujúcimi a možnými dodávateľmi a odberateľmi.

Niektoré prípady podvodných a nekalých postupov:

 • nadmerná alebo nepravdivá fakturácia
 • krádež, podvod, sprenevera
 • poskytovanie alebo akceptovanie „provízií“ za sprostredkovanie obchodu pre alebo od spoločnosti
 • neoprávnené alebo nepovolené ponúknutie alebo prijatie peňazí, tovaru alebo služieb, či už priamo alebo nepriamo
 • žiadosť o preplatenie výdavkových dokladov na inú sumu, ako sa v skutočnosti vynaložila pri podnikateľských činnostiach SSBH.

POLITICKÁ ANGAŽOVANOSŤ

Politické aktivity zamestnancov SSBH v pracovnom čase nie sú prípustné. Využívať obchodné meno, imidž, majetok a povesť SSBH pre podporu politickej strany alebo politického hnutia je zakázané. SSBH očakáva, že členstvo jej zamestnanca v politickej strane alebo politickom hnutí alebo jeho politické sympatie nebudú mať žiadne negatívne dopady na pracovný výkon zamestnanca.

VZŤAHY S VEREJNÝMI INŠTITÚCIAMI

SSBH vytvára a udržuje štandartne dobré vzťahy s predstaviteľmi štátnej správy, samosprávy, masmédií a ostatných verejných inštitúcií. Tieto vzťahy s verejnými inštitúciami nemožno nezákonne podporovať, podnecovať, nevhodne ovplyvňovať a kompromitovať tým dobré meno SSBH.

KONTAKTY SO ZAHRANIČÍM

Pre styk so zahraničím platia v SSBH prísne pravidlá. Je zakázané poskytovať akékoľvek platby, prísľuby platieb alebo súhlasy na platby, peniaze, dary alebo akékoľvek iné hodnoty za účelom „získania alebo udržania“ obchodných kontaktov. Rovnako to platí aj v prípade kontaktov s tretími osobami, ako sú napríklad splnomocnenci alebo obchodní zástupcovia. V prípade porušenia týchto zásad bude nasledovať trestno-právna alebo občiansko-právna zodpovednosť vinníka a rovnako občiansko-právna zodpovednosť SSBH. Vzhľadom na uvedené sa vyžaduje sa vyžaduje opatrnosť pri obchodovaní so zahraničnými konzultantmi, obchodnými zástupcami, sprostredkovateľmi alebo s firmami. V týchto prípadoch je potrebné kontaktovať úsek riaditeľa pre PV a ĽZ s cieľom zaujatia kompetentného stanoviska.

ZNEUŽITIE DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ

SSBH prijala zásadu zabezpečenia dôverného zaobchádzania s finančnými, obchodnými, výrobnými a inými informáciami a zabránenie zneužívaniu takýchto informácií obdržaných a získaných počas trvania pracovného pomeru. Zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ktoré im boli zverené SSBH s výnimkou prípadu, keď je zverejnenie informácie právne nariadené alebo odsúhlasené. Dôverné informácie sú všetky informácie, ktoré by mohla využiť konkurencia alebo po ich zverejnení by mohlo dôjsť k poškodeniu SSBH. Ak niektorý zamestnanec disponuje dôležitými dôvernými informáciami, nesmie tieto použiť (alebo postúpiť iným osobám) za účelom priameho alebo nepriameho osobného zisku prostredníctvom ich predaja. Pre zamestnanca bude vyvodené v takomto prípade trestno-právne alebo občiansko-právne stíhanie. Pri skončení pracovného pomeru z akéhokoľvek dôvodu musí každý zamestnanec vrátiť všetky dokumenty, knihy, záznamy, zložky a identifikácie.

VEDENIE PRESNÝCH A ÚPLNÝCH ZÁZNAMOV

Všetky platby, prevody majetku, poskytovanie služieb a iné transakcie musia byť vykázané dostatočne presne v účtovníctve a iných obchodných záznamoch SSBH a musia byť schválené v súlade so zásadami SSBH. Zamestnanci sú povinní poskytovať všetky dôležité informácie bez akýchkoľvek obmedzení. Zároveň spolupracujú s internými a externými auditormi, bezpečnostnou službou a právnymi poradcami v prípade previerok, auditu alebo vyšetrovaní. Zamestnanci sú povinní využívať majetok a zariadenia vrátane počítačov a elektronického vysielania/prijímania správ výlučne na účely výkonu svojej práce. Zamestnanci sú povinní dbať na presnosť a spoľahlivosť záznamov SSBH. Akákoľvek ich falzifikácia je vážnym priestupkom.

KONFLIKT ZÁUJMOV

Ku konfliktu záujmov dochádza v prípade ,že:

 1. osobné záujmy alebo aktivity zamestnanca nevhodne ovplyvňujú alebo zasahujú do jeho pracovnej činnosti alebo efektívnej výkonnosti pre SSBH
 2. v prípade, keď zamestnanec alebo člen jeho rodiny získava neoprávnené osobné výhody v dôsledku svojho postavenia v spoločnosti.

Zamestnanci sa nesmú zapájať do činností, ktoré môžu byť konfliktom záujmov alebo vzbudzujú taký dojem. Zamestnanci sú povinní sa správať sa eticky, nevyhľadávať ani neprijímať žiaden osobný prospech na úkor SSBH. Ku konfliktu dôjde vždy, keď osobné záujmy zamestnanca ovplyvňujú výkon jeho práce, alebo doň zasahujú. SSBH má právo preskúmať nevhodné správanie svojich zamestnancov a ich podozrivé vzťahy. Je nutné bezodkladne oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť ku konfliktu záujmov. SSBH očakáva od zamestnancov, že sami oznámia výskyt konfliktu záujmov alebo možnosť jeho výskytu a navrhnú spôsob jeho riešenia. Zamestnancom sa odporúča v takýchto situáciách sa obrátiť priamo na úsek riaditeľa pre PV a ĽZ. V prípade neoznámenia skutočností zamestnancami, ktoré by mohli viesť ku konfliktu záujmov, bude to považované za porušenie týchto zásad. Pre prípad deklarácie možných prípadov konfliktu záujmov uvádzame príklady

›› Finančné záujmy

Ak zamestnanec alebo rodinný príslušník (manžel, manželka, rodičia, bratia, sestry alebo deti zamestnanca alebo manžela, manželky) priamo alebo nepriamo:

 1. vlastnia alebo sa zúčastňujú na rovnakej alebo podobnej podnikateľskej činnosti ako spoločnosť, alebo
 2. vlastnia rozhodujúci podiel konkurenta alebo spoločnosti, ktorý obchoduje alebo sa usiluje o obchodovanie s SSBH

›› Externé činnosti

Ak zamestnanec vykonáva podnikateľskú alebo inú činnosť, ktorá mu bráni venovať sa výkonu jeho práce pre spoločnosť, môže dôjsť ku konfliktu. Ak zamestnanec vykonáva verejnú funkciu a ak sa také aktivity dotýkajú obchodných záujmov spoločnosti, môže dôjsť ku konfliktu. Ak zamestnanec alebo člen jeho rodiny vykonáva funkciu člena štatutárneho alebo iného orgánu, funkciu vedúceho zamestnanca, zamestnanca alebo zástupcu organizácie, ktorá je konkurentom, alebo ktorá má, alebo môže mať perspektívne obchodné vzťahy so spoločnosťou SSBH, môže dôjsť ku konfliktu. Ak zamestnanec participuje na aktivitách neziskovej organizácie a ak sa také aktivity dotýkajú obchodných záujmov SSBH, môže dôjsť ku konfliktu.

›› Dary a pohostenia

Zamestnanci nesmú nikdy vyžadovať dary. Dary v podobe peňažnej hotovosti, nákupných poukazov, akcií, dlhopisov, provízií alebo iných finančných, resp. peňažných hodnôt nie sú povolené za žiadnych okolností. Princípy SSBH zakazujú prijímanie darov alebo pohostenia od osoby, ktorá už má alebo sa usiluje o nadviazanie obchodných vzťahov so spoločnosťou.

›› Transakcie

Ak zamestnanec alebo člen rodiny zamestnanca:

 • sa zúčastňuje na predaji, prenájme alebo kúpe akéhokoľvek druhu majetku alebo služieb v prospech SSBH alebo od nej, pokiaľ nejde o rutinné operácie v rámci bežných postupov vyraďovania nadbytočného majetku, alebo
 • má osobný prospech z predaja, nájmu, kúpy, alebo
 • má osobný prospech z transakcií, pri ktorých spoločnosť vystupuje ako účastník, môže dôjsť ku konfliktu záujmov.

›› Podnikateľské príležitosti a duševné vlastníctvo

Od zamestnanca sa vyžaduje oznámiť SSBH všetky podnikateľské aktivity, s ktorými sa zamestnanec dostane do kontaktu počas výkonu svojej práce. Je zakázané získavať osobný prospech z takejto obchodnej príležitosti zamestnancom SSBH osobne, alebo v mene inej osoby alebo v mene inej spoločnosti. Obchodné meno, obchodné tajomstvo a obchodné tajomstvo SSBH sú cennou hodnotou, ktorú sú zamestnanci povinní chrániť pred nevhodným použitím alebo zneužitím.

Kódex etického správania nedeklaruje všetky zákony, normy, princípy, pravidlá a predpisy, vzťahujúce sa na práva a povinnosti zamestnancov SSBH, t.j., interné a externé. Požiadavky, ktoré neuvádza tento Kódex etického správania, sa vzťahujú na konkrétne pracovné činnosti, nemusia byť stanovené formy ich uplatňovania a konkrétny spôsob. Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa doporučuje v prípade nejasností o aplikácii príslušných pravidiel, noriem, regulatívov a predpisov, sa obrátiť na úsek riaditeľa pre PV a ĽZ SSBH. V súvislosti s každým úkonom, ktorý by mohol mať za následok porušenie právnych predpisov, sa doporučuje zamestnancom obrátiť sa na úsek riaditeľa pre PV a ĽZ.

Kódex etického správania vyjadruje všeobecné princípy orientovania sa zamestnancov pri etickom rozhodovaní sa. Kódex neobmedzuje, nezabraňuje ani nezakazuje SSBH, aby v prípade určitých záležitostí, týkajúcich sa správania zamestnancov, boli iniciované disciplinárne konania bez ohľadu na to, či je alebo nie je takýto postup spomenutý v Kódexe. Zmeny Kódexu je oprávnené vykonávať Predstavenstvo spoločnosti BUKÓZA HOLDING, a.s. Implementáciu a uplatňovanie tohto Kódexu v SSBH manažuje generálny riaditeľ spoločnosti v spolupráci s úsekom pre PV a ĽZ. Zamestnanci SSBH sú povinní oznámiť akékoľvek protizákonné, podvodné, podozrivé alebo neetické správanie súvisiace s podnikateľskou činnosťou SSBH svojmu nadriadenému, Predstavenstvu spoločnosti alebo priamo riaditeľovi pre PV a ĽZ. V prípade poskytnutia takéhoto oznámenia zamestnancom, bude SSBH zachovávať mlčanlivosť o jeho totožnosti v rámci svojich možností. Za porušenie Kódexu sa bude považovať každý úmyselne nepravdivý a zavádzajúci oznam . V takomto prípade budú vykonané príslušné disciplinárne opatrenia, ktoré môžu vyústiť i možnosťou skončenia pracovného pomeru.

 

Kódex etického správania SSBH sa po jeho ratifikácii všetkými zainteresovanými stranami stal súčasťou Pracovného poriadku SSBH.

 

V Hencovciach, 20.03.2014.

Ing. Jaroslav Fic - predseda predstavenstva BUKÓZA HOLDING, a.s.

Ing. Erik Kadlec - člen predstavenstva BUKÓZA HOLDING, a.s.

Ing. Marián Želinský - člen predstavenstva BUKÓZA HOLDING, a.s.

Stiahnuť PDF súbor

Kontaktujte nás