Úvod

Rozvoj odborných zručností zamestnancov spoločnosti Bukóza Progres, s.r.o.

Bukóza Progres, s.r.o., Hencovská 2073, 093 02  Hencovce oznamuje, že realizuje projekt pod názvom Rozvoj odborných zručností zamestnancov v spoločnosti Bukóza Progres, s.r.o. v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 

Miesto realizácie: Hencovce/Vranov nad Topľou/Prešovský kraj

Trvanie realizácie: 9/2019-12/2020, projekt predĺžený do 03/2021

Výška NFP: 138 265,14 €

Cieľom projektu je vzdelávanie a zaškoľovanie zamestnancov, s cieľom zvyšovania ich odborných zručností, rozvoja cielených odborných zručností pre ďalšie uplatnenie zamestnancov ako aj celoživotné vzdelávanie.

Hlavná aktivita: Profesijný rozvoj sektorových zručností vrátane IKT zručností zamestnancov.

Podaktivity:       

Výber zamestnancov a príprava

Cielené získavanie pracovných zručností 

Cieľové skupiny: 

Konštruktér

Prevádzkový zámočník

Frézar a sústružník

Obrábač kovov

Elektromechanik

Prevádzkový elektrikár

Mechanik meraní a regulácie

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 www.esf.gov.sk  /  www.ludskezdroje.gov.sk  /  www.ia.gov.sk

 

 

[KÚPNA ZMLUVA] [PODPISOVÁ STRANA]

Kontaktujte nás