Úvod

Rozvoj odborných zručností zamestnancov v spoločnosti BUKÓZA ENERGO, a.s.

BUKÓZA ENERGO, a.s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce oznamuje, že realizuje projekt pod názvom Rozvoj odborných zručností zamestnancov v spoločnosti BUKÓZA ENERGO, a.s. v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 

Miesto realizácie: Hencovce/Vranov nad Topľou/Prešovský kraj

Trvanie realizácie: 12/2019-12/2020

Výška NFP: 91 431,69 €

Cieľom projektu je vzdelávanie a zaškoľovanie zamestnancov, s cieľom zvyšovania ich odborných zručností, rozvoja cielených odborných zručností pre ďalšie uplatnenie zamestnancov ako aj celoživotné vzdelávanie.

Hlavná aktivita: Profesijný rozvoj sektorových zručností vrátane IKT zručností zamestnancov.

Podaktivity:       

Výber zamestnancov a príprava

Cielené získavanie pracovných zručností 

Cieľové skupiny: 

Technicko-hospodársky pracovník prevádzky (Vedúci prevádzky, Zástupca vedúceho prevádzky, Vedúci oddelenia)

Technik riadenia obchodu výroby elektriny

Zmenový majster prevádzky

Riadiaci turbogenerátora

Riadiaci kotla

Obsluha kotla

Obsluha tepelnej úpravy vody a elektronapojenia

Obsluha redukčnej riadiacej stanice

Prevádzkový elektrikár

Strojník energetických zariadení

Predák operátor výkladky

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 www.esf.gov.sk  /  www.ludskezdroje.gov.sk  /  www.ia.gov.sk

 

 

[ZMLUVA O POSKYTNUTÍ] [PREDMET ZMLUVY] [ROZPOČET PROJEKTU] [PRÍLOHA Č.4] [PODPISOVÁ STRANA]

Kontaktujte nás